Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Tu można znaleźć zarówno ciekawostki, jak i rzetelną wiedzę
Posty: 1
Rejestracja: 24. sty. 2017, 12:00

Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: ggsprojekt » 24. sty. 2017, 14:54

Zanim spo­tkamy się z archi­tek­tem i usią­dziemy do stołu, by poroz­ma­wiać na temat pro­jektu naszego wyma­rzo­nego domu, inwe­sty­cji warto wyko­nać odpo­wied­nie bada­nia geo­lo­giczne.

Wiele osób zasta­na­wia się w jakim celu wyko­ny­wać takie bada­nia? Czy w ogóle muszą je prze­pro­wa­dzać, czy nie są to pie­nią­dze “wyrzu­cone w błoto”?

Przed zaku­pem działki

Więk­szo­ści z nas zależy na zna­le­zie­niu atrak­cyj­nie zlo­ka­li­zo­wa­nej działki. Wyko­rzy­stu­jąc odpo­wied­nie narzę­dzia możemy nie­drogo spraw­dzić, czy nasza atrak­cyj­nie poło­żona działka nadaje się pod budowę wyma­rzo­nego domu.

To nie mit…niemiłe doświad­cze­nia Naszych klien­tów wie­lo­krot­nie przy­po­mi­nają nam, że dobra loka­li­za­cja działki nie ozna­cza, że nadaje się ona pod inwe­sty­cję, tzn. pod­łoże zbu­do­wane jest z grun­tów nośnych czyli takich, które bez spe­cjal­nych, czę­sto kosz­tow­nych zabie­gów, nadają się do budowy (pod budowę).

W bada­nia te warto zain­we­sto­wać szcze­gól­nie na Ślą­sku, gdzie struk­tura geo­lo­giczna jest nie­zwy­kle skom­pli­ko­wana. Na znacz­nej czę­ści terenu można zauwa­żyć wpływ czyn­ni­ków antro­po­ge­nicz­nych – nasypy nie­bu­dow­lane, odpady pohut­ni­cze i poko­pal­niane mające nie­raz znaczną miąż­szość osią­ga­jącą ponad 10m.Dodat­kowo sytu­ację kom­pli­kują zło­żone warunki gór­ni­cze zwią­zane czę­sto z wie­lo­po­zio­mową eks­plo­ata­cją węgla kamien­nego oraz rud metali.
Działkę już mamy…

Przed przy­stą­pie­niem do prac geo­lo­gicz­nych, geo­log powi­nien uzy­skać kilka infor­ma­cji na temat pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przede wszyst­kim ważna jest skala inwe­sty­cji — ilość pla­no­wa­nych kon­dy­gna­cji naziem­nych i pod­ziem­nych, powierzch­nia budynku oraz sto­pień skom­pli­ko­wa­nia . Uzy­skane przez geo­loga wyniki badań są pod­sta­wową i naj­waż­niej­szą infor­ma­cją dla pro­jek­tanta i kon­struk­tora. Dzięki pra­wi­dło­wej ana­li­zie pod­łoża grun­to­wego oraz warun­ków hydro­ge­olo­gicz­nych archi­tekt okre­śla kate­go­rię geo­tech­niczną, dobiera odpo­wied­nie narzę­dzie pracy i mate­riał oraz kon­struk­cję budynku i fun­da­men­tów. Wystę­po­wa­nie grun­tów sła­bo­no­śnych bądź grun­tów o zróż­ni­co­wa­nych wła­ści­wo­ściach fizyko-mechanicznych deter­mi­nuje koniecz­ność wzmoc­nie­nia fun­da­men­tów w celu unik­nię­cia osia­dań lub osia­dań nie­rów­no­mier­nych Pra­wi­dłowo wyko­nane bada­nia geo­tech­niczne pozwa­lają także okre­ślić poziom wód grun­to­wych. Zale­camy wyko­na­nie takich badań w przy­padku, gdy fun­da­menty inwe­sty­cji mają być osa­dzone poni­żej poziomu wód wodo­no­śnych, jeśli pla­nu­jemy budowę garażu pod­ziem­nego…. uni­kamy w ten spo­sób poten­cjal­nego pod­ma­ka­nia i zale­wa­nia.
Kilka słów na temat kate­go­rii geo­tech­nicz­nej…

Zgod­nie z normą PN-B-02481:1997, kate­go­ria geo­tech­niczna to kate­go­ria zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu budow­la­nego, która wynika ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia pro­jek­to­wa­nej kon­struk­cji, jej fun­da­men­tów i oddzia­ły­wań oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych. Kate­go­ria geo­tech­niczna deter­mi­nuje zapla­no­wa­nie rodzaju i zakresu badań geo­tech­nicz­nych, obli­czeń pro­jek­to­wych i kon­troli kon­struk­cji. Zapla­no­wa­nie rodzaju, ilo­ści i zakresu badań geo­tech­nicz­nych powinno doko­ny­wać się na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych, wizji lokal­nej oraz danych o obiek­cie budow­la­nym. Powin­ni­śmy rów­nież usta­lić kate­go­rię geo­tech­niczną, którą potwier­dzimy w trak­cie reali­za­cji poczy­nio­nych wcze­śniej zało­żeń pro­jek­to­wych.

Kate­go­ria I

Doty­czy nie­wiel­kich obiek­tów budow­la­nych i pro­stych warun­ków grun­to­wych. Przy przed­się­wzię­ciach sto­so­wa­nych dla kate­go­rii I moż­liwe jest uwzględ­nie­nie mini­mal­nych wyma­gań i doświad­czeń uzy­ska­nych na pod­sta­wie obser­wa­cji i jako­ścio­wych badań geo­tech­nicz­nych. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii I:

jedno– lub dwu­kon­dy­gna­cyjne budynki o pro­stej kon­struk­cji, miesz­kalne i gospo­dar­cze,
ściany opo­rowe i roz­par­cia wyko­pów, gdy róż­nica pozio­mów nie prze­kra­cza 2 m,
wykopy do głę­bo­ko­ści 1,2 m, powy­żej zwier­cia­dła wody i nasypy do wyso­ko­ści 3 m.

Kate­go­ria II

Obej­muje obiekty budow­lane w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych przy mało skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach obcią­że­nia, które wyma­gają ana­lizy jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii II:

kon­struk­cje posa­do­wione bez­po­śred­nio, a także na fun­da­men­tach pły­to­wych lub palo­wych,
ściany opo­rowe wyż­sze niż w kate­go­rii I lub inne kon­struk­cje opo­rowe utrzy­mu­jące
grunt lub wodę,
wykopy, nasypy i budowle ziemne, poza kate­go­rią I,
przy­czółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
kotwy grun­towe i inne kon­struk­cje kotwiące,
tunele w twar­dych nie­spę­ka­nych ska­łach, nie wyma­ga­jące peł­nej szczel­no­ści lub speł­nie­nia innych spe­cjal­nych warun­ków,
nawierzch­nie lot­nisk o sztyw­nej i podat­nej kon­struk­cji.

Kate­go­ria III

Obej­muje obiekty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych lub kon­struk­cje obar­czone nad­zwy­czaj­nym ryzy­kiem nawet w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach, obiekty na obsza­rach dzia­ła­nia czyn­nych pro­ce­sów geo­lo­gicz­nych, czyn­nych szkód gór­ni­czych, kon­struk­cje zagra­ża­jące śro­do­wi­sku. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii III:

obiekty posa­da­wiane w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych,
nie­ty­powe obiekty budow­lane, które mogą stwa­rzać poważne zagro­że­nie na eta­pie ich budowy i użyt­ko­wa­nia, m.in. : obiekty ener­ge­tyki jądro­wej, rafi­ne­rie, zakłady che­miczne, zapory wodne czy plat­formy wiert­ni­cze,
obiekty zali­czane do obiek­tów mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko okre­ślo­nych dokład­nie w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 roku, w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. nr 213, poz.1397)
budowle o szcze­gól­nie dużych obcią­że­niach, budynki wyso­kie, któ­rych głę­bo­kość posa­da­wia­nia bez­po­śred­niego prze­kra­cza 5,0 m.
budynki z wie­lo­kon­dy­gna­cjo­wymi pod­zie­miami,
przej­ścia komu­ni­ka­cyjne pod dro­gami o dużym natę­że­niu ruchu,
duże mosty, wia­dukty, esta­kady,
głę­bo­kie wykopy wyko­ny­wane w pobliżu budowli,
tunele w ska­łach mięk­kich i spę­ka­nych obcią­żone wodami napo­ro­wymi lub wyma­ga­jące szczel­no­ści,
obiekty zabyt­kowe.

Pod­stawę prawną okre­śle­nia rodzaju kate­go­rii geo­tech­nicz­nych oraz kon­struk­cji kwa­li­fi­ku­ją­cych się do poszcze­gól­nych kate­go­rii geo­tech­nicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463).

CZYM JEST OPINIA GEOTECHNICZNA I KIEDY SPORZĄDZA SIĘ OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej. Opi­nia geo­tech­ni­cza sta­nowi pod­sta­wowe narzę­dzie pozwa­la­jące na okre­śle­nie warun­ków dla wstęp­nych eta­pów reali­za­cji budowy obiek­tów.

CZYM JEST DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ DOKU­MEN­TA­CJĘ BADAN POD­ŁOŻA GRUN­TO­WEGO?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy. W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny.

CZYM JEST PROJEKT GEOTECHNICZNY I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ PRO­JEKT GEO­TECH­NICZNY?

Pro­jekt geo­tech­niczny zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powi­nien zawie­rać:

pro­gnozę zmian wła­ści­wo­ści pod­łoża grun­to­wego w cza­sie;
okre­śle­nie obli­cze­nio­wych para­me­trów geo­tech­nicz­nych;
okre­śle­nie czę­ścio­wych współ­czyn­ni­ków bez­pie­czeń­stwa do obli­czeń geo­tech­nicz­nych;
okre­śle­nie oddzia­ły­wań od gruntu;
przy­ję­cie modelu obli­cze­nio­wego pod­łoża grun­to­wego, a w pro­stych przy­pad­kach pro­jek­to­wego prze­kroju geo­tech­nicz­nego;
obli­cze­nie nośno­ści i osia­da­nia pod­łoża grun­to­wego oraz ogól­nej sta­tecz­no­ści;
usta­le­nie danych nie­zbęd­nych do zapro­jek­to­wa­nia fun­da­men­tów;
spe­cy­fi­ka­cję badań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia wyma­ga­nej jako­ści robót ziem­nych
i spe­cja­li­stycz­nych robót geo­tech­nicz­nych;
okre­śle­nie szko­dli­wo­ści oddzia­ły­wań wód grun­to­wych na obiekt budow­lany i spo­so­bów prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom;
okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nego moni­to­ro­wa­nia wybu­do­wa­nego obiektu budow­la­nego, obiek­tów sąsia­du­ją­cych i ota­cza­ją­cego
gruntu, nie­zbęd­nego do roz­po­zna­nia zagro­żeń mogą­cych wystą­pić w trak­cie robót budow­la­nych lub w ich wyniku oraz w cza­sie użyt­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego.

W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny.

CZYM JEST DOKU­MEN­TA­CJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ DOKU­MEN­TA­CJĘ INŻY­NIER­SKA?

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596 ). Podob­nie jak inne doku­men­ta­cje pod­lega ona zatwier­dze­niu przez wła­ściwy organ admi­ni­stra­cji. Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską spo­rzą­dza się dla kate­go­rii III oraz dla kate­go­rii II w zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych.

CZYM JEST DOKU­MEN­TA­CJA BADA­NIA POD­ŁOŻA GRUN­TO­WEGO?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) oraz Euro­kod 7. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Pomimo, iż oba opra­co­wa­nia zawie­rają wiele podob­nych ele­men­tów sta­no­wią odrębne doku­menty w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

Istotną róż­nicę sta­nowi wymóg okre­śle­nia oddzia­ły­wań inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko dla doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jego inter­pre­ta­cją dla tej samej inwe­sty­cji może być wyma­gane spo­rzą­dze­nie zarówno doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego, jak i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej.

Nie takie ceny straszne jak je malują!

Cena odwiertu geo­lo­gicz­nego pod domek jed­no­ro­dzinny uza­leż­niony jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia budowy geo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dowo wyko­nuje się 2–3 odwierty. Jeżeli pla­no­wana jest budowa przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków zaleca się wyko­na­nie dodat­ko­wego otworu. Cena otwo­rów uza­leż­niona jest od ich głę­bo­ko­ści oraz rodzaju prze­pro­wa­dzo­nych badań zarówno tere­no­wych (np. son­do­wa­nia) jak i labo­ra­to­ryj­nych i kształ­tuje się w gra­ni­cach 800– 1200 zł (wraz z opra­co­wa­niem geo­tech­nicz­nym).

Warto zwró­cić uwagę, że przy budo­wie domu bez pod­piw­ni­cze­nia należy wyko­nać odwierty na głę­bo­kość nie mniej­szą niż 3m-4m, Nato­miast przy budo­wie domu z piw­nicą głę­bo­kość otworu powinna być więk­sza i wyno­sić od 4m-6m. W przy­padku wystę­po­wa­nia grun­tów sła­bo­no­śnych wier­ce­nie należy kon­ty­nu­ować do momentu napo­tka­nia gruntu nośnego.

Na głę­bo­kość wyko­ny­wa­nego otworu wpływa także ilość kon­dy­gna­cji w pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przy więk­szej licz­bie kon­dy­gna­cji głę­bo­kość i ilość odwier­tów należy usta­lić po kon­sul­ta­cji z pro­jek­tan­tem i kon­struk­to­rem.

GGS-Projekt

Posty: 68
Rejestracja: 20. gru. 2016, 13:24

Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: dominikgala9 » 23. mar. 2017, 18:02

Ciekawe, choć nieco skomplikowane to wszystko. W sumie to nieco prościej jest chyba tutaj o tych zagadnieniach http://inzynieria.com/ , bo ja jestem humanistą z wykształcenia, więc szukam raczej łatwiejszych w odbiorze tekstów.

Posty: 239
Rejestracja: 21. lut. 2017, 13:45

Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: budka33 » 22. maja. 2017, 20:24

Opinia geotechniczna jest integralną częścią każdego projektu budowlanego i powinna być wykonywana dla każdej inwestycji budowlanej. Dlatego mam zamiar zatrudnić tą firmę do przeprowadzenia badań: http://www.geo-biuro.pl/ . Planuję budowę domu jednorodzinnego, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz basenu dlatego usługi takiej firmy są dla mnie niezbędne.

Posty: 82
Rejestracja: 22. cze. 2016, 9:40

Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: tomekrad » 22. mar. 2018, 13:03

Chyba nikt nie chce kupić kota w worku. Przed każdym rozpoczęciem budowy powinno się zbadać grunt, na którym ma stanąć dom czy inny obiekt. Opinie geotechniczne pozwolą na wybranie najlepszej działki pod budowę. Też myślałem, że to zbędny element, ale geolodzy z http://grupageologiczna.pl/ uświadomili mnie, jak bardzo jest to potrzebne. Polecam ich!

Posty: 166
Rejestracja: 25. mar. 2017, 8:31

Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: Pompon9 » 10. wrz. 2018, 11:09

Bardzo ciekawy i wyczerpujący artykuł. Jeśli natomiast szukalibyście firmy, która Wam takie badania przeprowadzi, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie http://www.ggsprojekt.pl/geotechnika/ . Firma GGS Projekt świadczy takie usługi już od wielu lat, więc sądzę, że warto się im przyjrzeć ;)

Posty: 258
Rejestracja: 11. maja. 2016, 10:03

Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: sandek » 15. gru. 2018, 15:58

Jeżeli ten temat was zainteresował, to o geotechnice możecie też poczytać na http://artvocado.pl/geotechnika-czyli-wiedza-i-odpowiedzialna-inzynieria-na-budowie/ , warto zajrzeć.

Posty: 9
Rejestracja: 19. cze. 2017, 12:55

Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

Postautor: Kalek989 » 08. cze. 2019, 15:52

Zdecydowanie warto. Chciałem kupić jedną działkę, ale na szczęście firma https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/prze ... smicznych/ wykonała odpowiednie badania i okazało się że działka nie nadaje się na dom. Inaczej straciłbym kupę kasy.

Wróć do Artykuły - komentarze

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 72
Re: ROLETY

data » 20.06.2019, 23:06

A czy ktoś z Was miał już okazję korzystać z oferty ? Są w niej dostępne różnego rodzaju rolety, w tym rzymskie, noc-dzień, czy też plisy. Klienci mogą tutaj zamówić produkty na
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jakie kuchnie obecnie są modne

data » 20.06.2019, 21:46

Patrząc po sklepach oferujących meble kuchenne jak http://www.layman.pl/ widać że modne są np. kuchnie modułowe oraz niezmiennie robione na zamówienie. Wiadomo że w przypadku nieustawnych
Awatar użytkownika
Posty: 107
Re: Meble do salonu

data » 20.06.2019, 21:28

To prawda, najlepiej kupować meble w zaufanych sklepach, które cieszą sie dobrymi opiniami jak np. https://www.furnival.pl/aranzacja-pokoj ... oku,38,art . Trzeba dodać, że tutaj meble są
Awatar użytkownika
Posty: 127
Adapter zamiast fotelików dziecięcych

data » 20.06.2019, 20:59

Dzieci mi wyrosły i zamierzam pozbyć się fotelików na coś co zajmuje mniej miejsca a jest równie bezpieczne. Padło na pasy które mają atesty i dopuszczenia oraz kosztują niewiele. Jaka
Awatar użytkownika
Posty: 90
Re: Sprzęt budowlany - kupować czy wypożyczać?

data » 20.06.2019, 19:26

Śmiało możesz wypożyczać. Jeśli potrzebujesz sprzętu doraźnie to nie ma sensu go kupować. Popatrz na ich ofertę . Wiem, że wypożyczają sprzęt budowlany. I mają tego sporo więc
Awatar użytkownika
Posty: 90
Re: naprawa okien warszawa

data » 20.06.2019, 19:02

Masz rację. Wiadomo, że stolarki nie wymienia się często, ale raz na kilka lat trzeba to zrobić. Znacząco poprawia to komfort użytkowania pomieszczeń. Jeśli chodzi o Warszawę to również
Awatar użytkownika
Posty: 158
Re: ciekawe dodatki do salonu- gdzie ?

data » 20.06.2019, 18:43

Wiele bardzo ciekawych rzeczy znajdziesz tutaj https://room99.pl/ ja u nich kupuję i jestem mega zadowolona. Bardzo duży wybór dobre ceny i świetne stylowe rzeczy do wyposażenia mieszkania.
Awatar użytkownika
Posty: 90
Re: Włoskie meble?

data » 20.06.2019, 18:19

Nie dziwię się, że szukasz mebli włoskich. One są przepiękne i potrafią zauroczyć. Wiem, że tutaj takie zajdziesz. Jest sporo kolekcji i zawsze można wybrać coś dla siebie. Do tego cały
Awatar użytkownika
Posty: 147
Re: Wyjazd nad polskie morze

data » 20.06.2019, 16:47

Krótki pobyt proszę bardzo, da się żyć, ale dłuższy pobyt nad polskim morzem to wydatki, które mnie przerażają. A ostatnio jak dopisuje w Polsce pogoda to już w ogóle dają ceny tak
Awatar użytkownika
Posty: 138
Ukraina.Sprzedam miod 6 zl/kg z gospodarstwa pszczelarskiego

data » 20.06.2019, 16:30

Ukraina. Sprzedam miod 6 zl/kg z gospodarstwa pszczelarskiego. Slonecznikowy, akacjowy, rzepakowy, lipowy, bimber siwerski, nektar z kwiatow maliny, sok brzozowy. Produkcja i dystrybucja wosku, pylku

Eksperci na forum

KONKURS! Wyjedź z Viessmann na Grand Prix Formuły 1.

data » 14.06.2019, 15:10

Witajcie! Dzisiaj będzie o konkursie! Jesteś użytkownikiem urządzenia grzewczego marki Viessmann i chcesz zobaczyć wyścig Formuły 1 z Robertem Kubicą na żywo? Nic prostszego! Zapewnij
Awatar użytkownika
Posty: 146
Re: ogrzewanie podłogowe, wodne czy elektryczne?

data » 03.05.2019, 23:43

Niestety, jest to produkt przeznaczony tylko do klasycznych ogrzewań podłogowych (akumulacyjnych). Nowoczesne systemy ogrzewań podłogowych za pomocą folii grzewczych wymagają 6 mm styropianu
Awatar użytkownika
Posty: 40
Re: Meble do salonu

data » 02.05.2019, 23:18

Do nowoczesnego, minimalistycznego salonu, proponuję meble na wysoki połysk - w kolorze kremowym i ciemno-brązowym. Ten zestaw kolorystyczny jest nieco cieplejszy niż czarno-biały. Warto
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 30
Re: Grzejniki podtynkowe 3THERMO

data » 12.04.2018, 11:14

Rozumiem, że chodzi o domek ok 100m2 tak więc cena to ok 10-12 tys zł przy założeniu, że cały w 3THERMO. W praktyce często odpada kuchnia (z uwagi na zabudowę ścian) i łazienka (lub
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu
Awatar użytkownika
Posty: 8
Re: Czym przykleić sznurek (uszczelkę) w drzwiczkach kozy?

data » 19.09.2017, 22:25

są specjalne kleje do sznurów, ale czerwony silikon (350 st.C) załatwi sprawę. Proszę nie zapomnieć wyczyścić